BB Carton 5 lớp sóng BC

Liên hệ báo giá

  • Thùng carton 5 lớp có kết cấu 3 lớp giấy:

    1 lớp giấy mặt
    2 lớp giấy sóng
    1 lớp đáy cách giữa 2 lớp sóng và một lớp đáy
    Carton 5 lớp cấu tạo gồm 2 lớp sóng xen giữa 3 lớp giấy phẳng